Bildotsac parlanzuan (1880)

Fuente original: Ipui onac (Est. Beti-bat, Bilbao, 1880)
Bizenta A. Mogel (1782-1854)
Don Victor Munibe ta Aranguren-gori. Página 1.

¿Nolacoa zure poza ecustean chalchoac jostatzen zelaian, izutu ta gogaitic eguin gabe enzuten dituzunean idi ta beien orroac? ¿Bildotsac dabiltzanean parlanzuan, nolaco farra gozoac?
Zoacenean gaztañadietara, ta arquítzean perrechicuac ¿nolaco pozarequin ez zoaz Aita jaunari
esatera, topatu ditut «urdin» eder bat, ta «urrich» bi bareac jan gabeac? Au bai dala vicitza categabe,
ta erri andietáco lotutasua, edo labiñqueriaric ez duena!
Orain bada, zu cera guciz Ipui zalea. Aua zabalik enzuten egoten cera aspertu gabe Aita jaunac
contatzen dizquitzunean. Leiatzen cera zeu ere buruz icasten, ta besteai guero contatzen

Descargar facsímil original en PDF

Autor: Bizenta A. Mogel (1782-1854)
Fecha: 15/07/1880