Markina – Juen dik pikotara (1913)

Rudolf Trebitsch (1876-1918) eta Julio Urkijok (1871-1950) 1913an egindakoa grabaketa sailetik ateratako grabaketa. Bertan, Teodoro Aginaga izeneko 47 urteko zurginak, grabaketaren prozesuaren berri ematen du umore haundiz.
Iturria: Series 5/3: The Collection of Rudolf Trebitsch, Basque recordings 1913. Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003. CD 2, Track 04. Transliterazioa: Maria Jose Kerejeta.

Txomin entzuik gaur jaso jatena. Eguerdo osteko ordu-bijetan urten juat etxetik, eskopetie lepuen duala uso-tortola ondoren, banenbillan, beiñ Pantxiko Muniben solora, eta beiñ Base-Ibarko kantera ganera, eta andik ikusi isen juat automobil bat atzera ta aurrera dabillela, beiñ Munibera ta beiñ Okokire, eta neure buruai esaten egonok, “ser ete jabillek orrek, hainbeste juen etorriges?” Ilttie baiño geijao etxuat bururetu automobilleko gizon aundiki jakittun arek nire premian daosanik eta nire bille dabisenik gitxiao, ta orra gerotxuago nun datorren ariñ ariñge eta deidar baten jota laatsako zubi alderaño gisonoi aiñ estu ikusi duadanian erantzun jeutxat ba kantera burutik eta juenok neu be estu estuke ser ete daben eta nun esateusten Julio Urkijo Jaune eta beste jaun prantxes moduko bat dauela itxaitten zubi barrijen, eta euskeras eskribidu biotela geuk emen berba eitten dogun les, eldu nok ba jaun orren aurrera txapela e-txapela eskuen duala eta esan jeutset arratsalde on Jaungoikuek emon daisuela eta esan deustenian ser gure daben eta ser egin bier duan juen nok etxera ta ekin jeutsat eskribitten euskeria maitte duan lesa, euren eta neure gogue betetan eta ori gaittik gaur(ko nire usotie juen dok pikotara. Amaittu juat. Te neure ipuiñ antxeko egijau eta agur Txomin urrengo arte Jaungoikuek naibau]

Egilea: Rudolf Trebitsch
Data: 17/08/1913