Azpeitia – Aizkolariak

Recorded in Azpeitia on St. Thomas day.
At 12 noon on rural sports festival was held on the fronton Izarraitz.
While Aimar Irigoien continues with lifting stones outside the aizkolaris prepared strong for his challenge.

Author: Iñigo Telletxea
Date: 21/12/2014